• هنرمندان صنایع دستی
  نام و نام خانوادگی رشته محل
  فاطمه عارفی کار بافی روستای سنگان
  فاطمه معصومی کاربافی روستای سنگان
  کبری چنبر شاهیان کاربافی روستای باسفر
  زهرا قدری کاربافی روستای باسفر
  عصمت محمدی کاربافی روستای سنگان
  اقدس طاهری کاربافی روستای سنگان
  نرگس عبدالله پور کاربافی روستای سنگان
  عباس رمضانی تنور مالی روستای باسفر
  مریم عابدی معرق کاری شهر جنگل
  ربابه گلزاری کاربافی(فرت) روستای سنگان
  کبری حسن زاده کاربافی(فرت) روستای باسفر
  رمضان اردشیری معرق چوب روستای سنگان
  سمانه ولی راری فرت بافی روستای سنگان
  ربابه نیک نام کاربافی روستای سنگان
  محدثه گلزاری کاربافی روستای سنگان
  عصمت میری کاربافی روستای سنگان
  فاطمه جلالی کاربافی روستای سنگان
  زهرا جعفرزاده کار بافی روستای باسفر
  زهرا علی نیا رشتخواری معرق چوب روستای باسفر
  معصومه قربانپور گلیم بافی روستای کریم آباد
  تبول دل آرامی کار بافی روستای باسفر
  سیده اعظم ال نبی کار بافی روستای نوق
  سیده آسیه ال نبی کار بافی روستای نوق
  مهدی قربانزاد قلم زنی و سنگ تراشی مجاری سنتی روستای فتح آباد
  آمنه صبوری کاربافی(فرت) روستای نوق
  فاطمه ال نبی کاربافی روستای نوق
  مریم جعفری کاربافی روستای نوق
  زهرا ندافی کاربافی روستای باسفر
  نور جهان شبانی کاربافی روستای باسفر
  فاطمه قدری کاربافی(فرت) روستای باسفر
  سمانه باهوش زرغری معرق کاری رشتخوار
   
سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق